Baker Tilly TPA

Одит

TPA Одит ви предлага, в допълнение към одити на финансови отчети и специализирани одити, експертни познания при предоставянето на бизнес консултации и по международните счетоводни стандарти (МСФО / US-GAAP).

Добавена стойност чрез оптимизация. Отговорността ни като одитор се простира далеч отвъд потвърждението, че годишните финансови отчети отговарят на законовите разпоредби и отразяват точно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството, както и неговите резултати от дейността и паричните му потоци. Нашата цел е да създадем "одит с добавена стойност" за нашите клиенти, с препоръки при всеки одит относно оптимизирането на процесите в бизнеса, системите за вътрешен контрол и системите за управление на информацията.

Заедно с нашите TPA офиси в съседните страни, както и с участието ни в мрежата на Baker Tilly International , ние можем да предложим на нашите международни клиенти, ефективно осъществен одит, в съответствие с "Международните одиторски стандарти" (МОС) .

Доклад за прозрачност

Според  Закона за Независимия Финансов Одит, всяка година одиторите са длъжни да публикуват доклад за прозрачност на сайта си, най-късно до 30. април след края на календарната година, в случаите когато през въпросната година са осъществили одит на най-малко едно предприятие, извършващо дейност от обществен интерес.

Тук  бихте могли да откриете докладите за прозрачност за периода от 2009-2015г.

В Доклада за прозрачност трябва да бъде оповестена информация, свързана със структурата, вътрешната организация и мерките за осигуряване на качество на одиторската фирма.

 

 

Изтеглете ТПА Одит Доклад за прозрачност 2016