Мерки за запазване на заетостта в България

3. април 2020 | Reading Time: 1 Min

С Постановление от 30.03.2020г. българското правителство определи процедурата за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване заетостта на служителите по време на извънредното положение в страната, обявено на 13.03.2020г.

Компенсации могат да бъдат изплащани на работодатели, които са преустановили частично или изцяло работата на предприятието въз основа на заповед на държавен орган или въз основа на издадена вътрешна заповед на работодателя.

Работодатели, които също могат да кандидатстват за иплащане на компенсации, са тези, които са преустановили дейността на определени служители или работници (като конкретни отдели или производствени линии), както и тези, които са установили намалено работно време за предприятието въз основа на заповед на ръководството.

Компенсацията следва да се излаща на работодателите за периода на продължителност на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. Компенсацията следва да е равна на 60% от размера на осигурителния доход на всеки служител за месец януари 2020г., за когото горепосочените мерки са приложими. В случай на въведено намалено работно време, компенсацията следва да е пропорционална на дължимото за неработните часове от работно време, но за не повече от 4 часа на ден. Работодателят, който ще ползва компенсацията, е задължен да запази трудовото правоотношение със служителя за допълнителен период от време, който е не по-малък от периода, за който е била изплатена компенсацията.

Работодатели, кандидатстващи за компенсацията, следва да отговарят на следните условия:

  • Да са местни юридически лица, физически лица или чуждестранни юридически лица, извършващи стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност.
  • Да заявяват изплащане на компенсация само за икономическите сектори, посочени в приложението на Постановлението.
  • Да нямат задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски или плащания за общински данъци и такси, които са установени с акт на компетентен орган.
  • Не са обявени в несъстоятелност, спрямо тях не е открита процедура по несъстоятелност или ликвидация.
  • Да запазят трудовото правоотношение със служителите за допълнителен период, който е не по-малък от периода, за който компенсациите са били платени.
  • Да не прекратяват трудови договори със свои служителите съгласно разпоредбите на Кодекса на труда поради намаления обем на работа, частично закриване на предприятието или спиране на работа за повече от 15 работни дни.
  • Да нямат установени или влезли в сила актове за нарушение на определени разпоредби на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Работодатели от други професионални отрасли, в допълнение на тези, изброени в Приложението към Постановлението, имат право да кандидатстват за компенсация поради декларирано намаляване на техните приходи от продажби, както следва:

  • При намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за компенсация, в сравнение със същия месец за 2019г. – за дружества, учредени преди 01.03.2019г.
  • При намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за компенсация, в сравнение със средния приход от продажби за януари и февруари 2020г. – за дружества, учредени след 01.03.2019г.

Изключение от горепосочените правила са определени бизнес сектори като финанси и застраховане, селско и рибно стопанство, образование, здравеопазване и социални дейности и самоосигуряващи се лица.

Цялата процедура по подаването на заявлението за изплащане на компенсации и прилежащите към него документи може да откриете на интернет страницата на Агенция по заетостта на:

https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

 

 

Лице за контакт