Disclaimer

Информацията, мненията и правните тълкувания, предоставени на този сайт са само за общо ползване. Прилагането и имплементирането на законодателството може да варира в широки граници, в зависимост от специфичните факти и обстоятелства. Като се има предвид променящия се характер на приложимите закони, подзаконови актове и постановления, както и рисковете, които крие  електронната комуникация, е възможно да има закъснения, прпуски или неточности при появата на информация на този сайт. Поради това следва да се вземе предвид, че информацията, предоставена на този сайт, не може и не трябва да замества получаването на професионална данъчна или правна консултация. Преди да вземете каквото и да било решение, трабва да се посъветвате с консултант на ТPA България.

Въпреки усилията да се гарантира, че информацията, която се съдържа на този сайт е придобита от достоверни източници, нито ТPA България, нито отделните автори са отговорни за всякакви грешки или пропуски, или за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация на този сайт се предоставя без гаранция за пълнота, точност и навременност, както и без гаранция за приложимост към определени цели.

ТPA България, както и отделните автори не носят отговорност за взети решения и предприети действия въз основа на съдържанието на този сайт, нито за причинени вреди като резултат от такива действия и решения. ТPA България не оказва контрол върху съдържанието или  предоставянето на каквито и да било свързани материали, базирани на интернет сайта. ТPA България не носи отговорност за тяхната точност, пълнота и актуалност.

Текстовете, изображенията, графиките, видеото и другите материали на този сайт са със запазени авторски права. Никаква част от тези материали не могат да бъдат предоставяни на трети  лица, възпроизвеждани или обработвани по друг начин, без изричното писмено съгласие на ТPA България.

Всички правни спорове и производства във връзка с използването на този сайт са обект изключително на българското материално право. Възникнали правни спорове и производства, произтичащи от използването на този уеб сайт са от компетентността на българския съд.

ТPA България предупреждава за възможността достъпа до сайта да бъде временно  ограничен или да не функционира правилно. ТPA България си запазва правото да спре или отмени напълно някои от услугите, предоставяни чрез този сайт, без предварително предупреждение.