Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения:

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения:

Народното Събрание прие нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения („Законът“), обнародван в Държавен вестник, бр. № 11 от
02.02.2023г. и влизащ в сила на 04.05.2023г. за всички задължени субекти, с изключение на
разпоредбите отнасящи се до работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249
работници или служители, спрямо които изискванията за създаване на вътрешен канал за подаване
на сигнали ще се прилагат от 17.12.2023г. Законът въвежда изискванията на ДИРЕКТИВА (ЕС)
2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23 октомври 2019г. относно защитата на
лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.
Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за
нарушения има за цел да осигури защита на лицата в частния и публичния сектор, които подават
сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или
на актове на Европейския съюз, станала им известна в работен контекст.

Задължени субекти

Задължените субекти съгласно Закона са:

 • работодателите в публичния сектор с изключение на общините с население под 10 000 души
  или по-малко от 50 работници или служители;
 • работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
 • работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако
  осъществяваната от тях дейност попада в обхвата на дейностите, подробно изброени в
  Закона (като например дейност във финансовия или застрахователния сектор).

Създаване на вътрешен канал за подаване на сигнали

Задължените субекти в частния сектор с общ брой от 50 до и 249 работници или служители могат да
използват общ канал за вътрешно подаване на сигнали, като определят едно лице или обособено
звено за разглеждане на сигналите. Това изключение не се прилага за работодателите в частния
сектор, които осъществяват дейност, попадаща в обхвата на актовете на Европейския съюз, посочени
в Закона.
Задължените субекти в частния сектор могат да използват канал за вътрешно подаване на сигнали,
създаден от икономическата група, към която принадлежат, ако каналът отговаря на изискванията на
Закона. Също така, задължените субекти в частния сектор могат да възложат функциите по приемане
и регистриране на сигнали за нарушения и на друго физическо или юридическо лице извън своята структура.

Изисквания към работодателите

Работодателите, които са задължени субекти съгласно Закона, следва да:

 • Създадат канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на
  изискванията на Закона;
 • Предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на
  сигнали;
 • Определя един или повече служители, които отговарят за разглеждането на сигнали (това
  може да бъде длъжностното лице по защита на личните данни, а при липса на такова лице–
  друг служител);
 • Приемат правила за вътрешно подаване на сигнали, извършват анализ на практиката по
  прилагане на Закона и актуализират правилата поне веднъж на три години;
 • Създават и поддържат регистър на сигналите за нарушения;
 • Подават необходимата статистическа информация към националния орган за външно
 • подаване на сигнали по установения от него ред;
 • Изпълняват други задължения, предвидени в Закона.

Лица, на които се предоставя защита

Съгласно Закона защита се предоставя на сигнализиращото лице, което е физическо лице, което
подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в работен
контекст, включително в качеството му на работник, служител, държавен служител, лице, което
упражнява свободна професия, доброволец, стажант, кандидат за работа, съдружник, акционер, член
на управителен или контролен орган на търговско дружество, лице, което работи за физическо или
юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици и др.

Лицата, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лицата, които са
свързани със сигнализиращото лице и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава
дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст, също се
ползват със защита.

Мерки за осигуряване на защита

Всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита,
като репресия, поставяне в неблагоприятно положение, заплахи или опити за такива действия, е
забранена от Закона. Формите на ответни действия могат да бъдат уволнение, понижаване в
длъжност, забавяне на повишение в длъжност, отрицателна оценка на работата, налагане на
дисциплинарни наказания, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително

за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително
загуба на бизнес и загуба на доход и т.н. В случай на нарушение на забраната за ответни
действия, сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и
неимуществени вреди.

Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично
оповестената информация, се считат за причинени умишлено.
Външно подаване на сигнали
Централният орган за външно подаване на сигнали и защита на лицата, на които такава защита се
предоставя по смисъла на Закона, е Комисията за защита на личните данни („Комисията“).
В правомощията на Комисията влизат: организиране приемането на сигналите, даването на
методически указания на задължените субекти, приемане на наредба за воденето на регистър на
подадените сигнали, утвърждаване на формуляри за приемане на сигнали, включително прилагане на
административните мерки, предвидени в Закона.

Санкции

Законът предвижда различни по размер санкции, в зависимост от вида на нарушението, които
варират от 400 до 20,000 лв. За повторно нарушение, размерът на санкциите е от 5,000 до 30,000 лв.
Когато е установено, че лицето съзнателно е подало сигнал, съдържащ невярна информация, или е
оповестило публично невярна информация, се наказва с глоба от 3,000 до 7,000 лв.
При въпроси и последваща нужда от съдействие относно тълкуването и прилагането на новия Закон
за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения,
екипът на ТПА България е на разположение.

 

This Newsletter is a service of TPA
Kind regards
your TPA-Team

 

Contact:

TPA Bulgaria EOOD

Str. Rakovski G.S. 128

1000 Sofia

 

Tel.: +359 (2) 981 66 46

Fax: +359 (2) 981 66 46

 

http://www.tpa-group.bg

http://www.tpa-group.com

 

If you want regular information please sign up for our newsletter

 

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021