Промени в размера на данъчните облекчения за деца

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца

 

 • Във връзка с приетите от Народното събрание изменения на Закона за държавния бюджет за 2022 г.,
  обнародвани в Държавен вестник на 05.07.2022 г., се прилагат следните изменения във връзка с
  ползването на данъчни облекчения за деца по смисъла на чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ, а именно:
  Общ размер на данъчните облекчения за 2022 г.

 

За 2022 г. от годишните данъчни основи на служителите се приспадат следните суми:

 

 •  За едно непълнолетно дете – общо 6000 лева годишно;
 • За две непълнолетни деца – общо 12 000 лева годишно,
 • За три и повече непълнолетни деца – общо 18 000 лева годишно;
 • При деца с увреждания – 12 000 лева годишно.
  Авансово ползване на част данъчните облекчения през юли или октомври 2022 г.
  Ново правило е, че част от данъчните облекчения могат да се ползват и авансово от служителите,
  като:
  1) Полагащите се данъчни облекчения на служителите за месеците от януари до юни
  включително могат да се ползват през месец юли 2022 г., като данъчната основа на
  служителите за месец юли 2022 г. се намали със следните суми:
 • 3000 лева за родител на едно непълнолетно дете;
 • 6000 лева за родител на две непълнолетни деца; и
 • 9000 лева за родител на три или повече непълнолетни деца.
  2) Полагащите се данъчни облекчения на служителите за месеците от юли до септември
  включително могат да се ползват през месец октомври 2022 г., като данъчната основа на
  служителите за месец октомври 2022 г. се намали със следните суми:
 • 1500 лева за родител на едно непълнолетно дете;
 • 3000 лева за родител на две непълнолетни деца; и
 • 4500 лева за родител на три или повече непълнолетни деца.

Моля обърнете внимание, че служителите могат да ползват авансово облекчения за деца еднократно
само през юли или само през октомври.

3) Третият вариант е данъчните облекчения за деца да се ползват в пълен размер към края на
годината, както беше до сега.

II. Промени в прага на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС

Българският Парламент прие със Закон за изменение на ЗДДС от 14.07.2022 г. промяна на прага на
облагаемия оборот при достигане на който данъчно задъжените лица подлежат на задължителна
регистрация по ЗДДС.
Новият праг е увеличен от 50 000 лв на 100 000 лв. за реализирани облагаеми доставки на стоки и/или услуги за период не повече от 12 месеца.

Изменението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на
решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да
въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система
на данъка върху добавената стойност, но не по-рано от 1.01.2023 г.
Използваме случая да отбележим, че на задължителна регистрация по ЗДДС подлежи и всяко
данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми
доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Това
означава, че горецитираният праг не се прилага за чуждестранни данъчно задължени лица които
нямат установяване в България. Регистрацията на тези лица е задължителна в срок 7 дни преди
датата на облагаемата доставка.

III. Последни изменения в Кодекса на труда

Законодателни промени, свързани с насърчаването на прозрачността и предвидимостта в
трудовите правоотношения и с подобряване на възможностите за съчетаване на трудовите и
семейните задължения

 • На 01.08.2022 г. влязоха в сила последните изменения в Кодекса на труда („КТ“), свързани с
  насърчаването на прозрачността и предвидимостта в трудовите правоотношения и с подобряване на
  възможностите за съчетаване на трудовите и семейните задължения. Горепосочените промени в КТ
  въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2019/1152/ЕС за прозрачни и
  предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива 2019/1158/ЕС относно равновесието
  между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

Прозрачност и предвидимост в трудовите правоотношения

 

Приетите законодателни промени доразвиват част от вече съществуващите разпоредби на КТ, но
същевременно въвеждат и нови задължения на работодателя.
Промените в КТ, насочени към повишаване на степента на информираност на служителите относно
правата им по трудовото правоотношение, са:

 • Задължение на работодателя да информира в писмен вид служителите относно всяко
  изменение на трудовото правоотношение, но не по-късно от датата на влизането му в сила
  (член 66, ал. 5 от КТ);
 • Задължение на работодателя да запознае служителите с вътрешните правила за работната
  заплата (член 127, ал. 1, т. 5 от КТ) – едновременно с правилата за вътрешния трудов ред и с
  правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Задължение на работодателя да информира предварително служителите за основанията иреда за прекратяване на трудовия договор съгласно КТ (член 127, ал. 1, т. 6 от КТ);
 • Задължение на работодателя да информира служителите за организирани от него обучения,
  свързани с поддържане и повишаване на професионалната им квалификация (член 127, ал. 1,
  т. 7 от КТ).

  Промените в КТ, насочени към повишаване на степента на предвидимост в трудовото

  правоотношение, са:

 • Въвеждане на кратък срок за изпитване (до 1 месец) за срочните трудовите договори с
  уговорен срок, по-кратък от една година (член 70, ал. 1 от КТ);
 • Ограничаване на забраната за сключване на трудов договор с друг работодател (член 111 от
  КТ) – забраната за сключване на трудов договор с друг работодател се прилага единствено с
  цел защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси;
 • Въвеждане на възможност за служителя писмено да предложи на работодателя изменение на
  трудовия договор в договор за неопределно време и/или в договор за работа на пълно
  работно време (член 119, ал. 2 – ал. 4 от КТ) – в случай на отказ за изменение на трудовото
  правоотношение, работодателят е длъжен да предостави на служителя мотивиран писмен
  отговор в 1-месечен срок;
 • Задължение на работодателя да покрие разходите за обучение за поддържане и повишаване
  на квалификацията на служителите (член 228a, ал. 2 от КТ) – приложимо в случай че подобни
  обучения са предвидени в индивидуалния трудов договор, в колективен трудов договор или в
  нормативен акт. В тези случаи, времето за обучение се отчита като работно време.

Съчетаване на трудовите и семейните задължения
Част от измененията в КТ целят осигуряването на повече възможности за служителите да съвместят
трудовите и личните си ангажименти.
Приетите промени, свързани със съчетаване на трудовите и семейните задължения на служителите,
са:

 • Въвеждане на нов вид отпуск за бащите (осиновителите) за отглеждане на дете до 8-годишна
  възраст (член 164в от КТ) – отпускът е в размер от 2 месеца и може да бъде използван
  наведнъж или на части, като се вземат предвид условията и ограниченията, уредени в КТ.
  Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж, а на бащата
  (осиновителя) се изплаща обезщетение от държавното обществено осигуряване.
 • Въвеждане на възможност за служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна
  възраст да предложи писмено на работодателя изменение на трудовото правоотношение
  (член 167б, ал. 1 от КТ) – предложеното изменение може да бъде свързано с промяна на
  продължителността или разпределението на работното време, преминаване към работа от
  разстояние или с други изменения в трудовото правоотношение, които да улеснят
  съвместяването на трудовите и семейните задължения на служителя;
 • Въвеждане на възможност за служител, който поради сериозни медицински причини, полага грижи за родител, дете, съпруг, брат/сестра, родител на съпруг или друг роднина по права
  линия, да предложи писмено на работодателя изменение на трудовото правоотношение
  (член 167б, ал. 2 от КТ);
 • Условия за упражняване на предоставената възможност (член 167б, ал. 3 – ал. 6 от КТ):
 • Предложеното от служителя изменение да е за определено време;
 • Служителите имат право да поискат продължаване на трудовото им правоотношение
  при първоначалните условия и преди изтичане на определения срок на изменението;
 • Работодателят трябва да отговори в 14-дневен срок дали приема предложението на
  служителя и, съответно, да сключи допълнително споразумение, или отказва на
  служителя предложеното изменение;
 • Отказът на работодателя трябва да бъде писмен и мотивиран.

Следва да отбележим, че последните изменения в КТ предвиждат повече задължения за
работодателя. Неспазването на тези задължения би се разгледало като нарушение на трудовото законодателство.

публикации

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…