Последни промени относно предприетите мерки в Република България срещу разпространението COVID-19

15. април 2020 | Reading Time: 1 Min

Приблизително седмица след влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020, и на Постановление № 55/30.03.2020 на Министерския съвет относно изплащането на компенсации на работодателите с цел запазване на работните места на служителите по време на извънредното положение, българското правителство и Народното събрание започнаха дискусии за промени в така приетите актове, с оглед необходимостта да отговорят на изискванията на обществото за предоставяне на по-подробна и по-ясна формулировка на законовите текстове.

Част от по-съществените изменения, които бяха предложени и приети, съответно влязоха в сила във връзка с извънредното положение, са:

  • Освен изплащането на компенсации в размер на 60% от осигурителния доход за месец януари 2020г. на всеки служител, чиято дейност е била преустановена в резултат на извънредното положение, Националният Осигурителен Институт ще изплаща и пълния размер на социалните осигуровки, дължими от работодателя за съответните служители;
  • Срокът за подаване от работодателите на заявленията за изплащане на компенсациите и социалните осигуровки пред Агенция по заетостта, а именно 21.04.2020 г., се отменя. Заявленията ще бъдат приемани и ако са били подадени след тази дата;
  • Държавните институции и общините ще имат правото да намалят наема или да освободят от заплащане на наем частноправните субекти, които са наели държавен или общински имот и които са спрели дейността си, поради извънредното положение;
  • По време на извънредното положение не тече срокът за приемане на вътрешни правила за борба с изпирането на пари в съотвестствие с Националната оценка на риска, както и други срокове, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  • Министерството на труда и социалната политика взе решение за отпускане на еднократна социална помощ в размер на 375 лева на родители на деца до 12 години, които използват неплатен отпуск за повече от 20 дни, поради извънредното положение. Социалната помощ ще бъде изплащана, при условие че месечният доход на член на семейството е не по-висок от минималната работна заплата за страната (610 лева);

Управителният съвет на Българската Народна Банка прие правила за начина на разсрочване на плащания по банкови кредити. Българските банки, които ще вземат решение да приложат правилата, следва да определят по-подробно изискванията, на които да отговарят техните клиенти, с оглед прилагане на мярката по отлагане на плащанията. Плащанията по банкови кредити следва да бъдат отложени за срок до 6 месеца.

Лице за контакт