Приети мерки в България съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

1. април 2020 | Reading Time: 1 Min

I.    По-долу представяме част от най-значимите мерки, свързани с борбата срещу разпространението на COVID-19 на територията на Република България. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 (по-долу наричан „Закон”) беше приет в своя окончателен вариант на извънредно заседание на Народното събрание, състояло се на 23.03.2020 г. и беше обнародван в Държавен вестник на 24.03.2020г.

Законът влезе в сила, считано от 13.03.2020г., с изключение на няколко разпоредби, влезли в сила от 24.03.2020г. (като например разпоредбите относно спиране на процесуалните срокове по изпълнителни производства, разпоредбите относно наказателни производства, мерки съгласно данъчното законодателство – виж раздел III по-долу, разпоредби относно митническото законодателство).

II.   Приетите най-значими мерки и действия по време на извънредното положение в

България според Закона са:

 1. Мерки, приложими от работодателите в случай на извънредно положение:
 • Работодателите имат право със заповед да спрат работата в помещенията на дружеството изцяло или частично и да изпратят служителите да работят надомна работа без съгласие от страна на служителя. В този случай, се променя единствено мястото на работа на служителя, всички останали условия по трудовия договор остават непроменени;
 • Работодателят имат право да задължи служителя да използва до една втора от платения си годишен отпуск без да е необходимо съгласие от страна служителя;
 • Съгласно заповед на работодателя може да бъде приложено намалено работно време за служители, наети на пълно работно време за целия период на извънредното положение или за част от него;
 • Работодателят е длъжен да разрешава платен/неплатен отпуск по искане на някои специфични категории служители (например: бременни жени, майки с деца под 12 години, лица с намалена работоспособност 50% и над 50%, служители под 18 годишна възраст);
 • Времето на ползване на платен или неплатен отпуск по време на извънредното положение се признава за трудов стаж;
 • Работодателят има право да преустанови работата на цялото предприятие или на част от него без да нареди на служителите да използват половината от платения им годишен отпуск – в този случай, работодателят трябва да плати полагащото се трудово възнаграждение в пълен размер за дните, през които предприятието е затворено. Това не се отразява на трудовото правоотношение със служителите;
 • Служителите също имат право да получат своето пълно трудово възнаграждение, когато работните помещения в предприятието са затворени поради извънредното положение съгласно заповед на компетентните държавни органи;
 • За срока на действие на Закона, но не повече от 3 месеца, Националният Осигурителен Институт може да преведе по банковите сметки на работодателите 60% от осигурителния доход за месец януари 2020 на осигурените от работодателите лица.

Предвидената помощ следва да бъде платена от НОИ при следните условия: работодателят отговаря на определени критерии, определени с акт на Министерски съвет; работодателят е подал заявление към Агенция по заетостта; работодателят изцяло е платил възнаграждението на съответните служители, за които е изплатена помощта. В противен случай, работодателя следва да върне обратно помощта.

 1. Процедурни мерки. Удължаване на срокове. Плащане на дълг.
 • Спират да текат всякакви процесуални срокове по граждански, търговски, изпълнителни производства и административни дела за периода на времетраене на извънредното положение. Посоченото изискване не е приложимо спрямо наказателни производства;
 • Спират да текат всякакви законови срокове, с изтичането на които се  прекратяват или погасяват права или се пораждат задължения за частноправни субекти по време на извънредното положение;
 • Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и медицински заведения, на трудови възнаграждения и пенсии, освен в случаите, когато това е необходимо за погасяване на дълг, произтичащ от задължение за издръжка, за вреди от непозволено увреждане или за вземания за трудови възнаграждения;
 • Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива. Българската Нотариална Камара следва да осигури един нотариус на всеки 50 000 жители, за неотложните случаи;
 • Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки на български граждани, както и срокът на валидност на разрешенията за постоянно пребиваване на чужди граждани на територията на Република България, които изтичат в периода 13.03.2020 – 31.10.2020г., следва да бъде удължен с 6 месеца;
 • За времето на извънредното положение последствията от закъснели плащания, включително неустойка и лихва за забава, предсрочна изискуемост, разваляне на договор, не следва да се прилагат.
 1. По отношение на данъците и данъчните процедури са предприети следните най-важни мерки:
 • Срокът за подаване на данъчна декларация за облагане с корпоративен данък, плащането на корпоративния данък и на данъка върху разходите се удължава от 31.03.2020г. до 30.06.2020г.
 • Авансово плащане на корпоративния данък, дължим за 2020г. за периода януари – юни 2020г.:
 • Въз основа на изчисления и деклариран авансов данък за 2020г. – при условие че декларацията за корпоративния данък е подадена преди влизане в сила на Закона.
 • Въз основа на изчисления и деклариран авансов данък за 2020г. – при условие че декларацията за корпоративния данък е подадена до 15.04.2020г.
 • Въз основа на изчисления и деклариран авансов данък за 2020г., с попълнен само раздел, касаещ декларирането на авансови вноски за текущата година – при условие че декларацията за облагане с корпоративен данък е подадена след 15.04.2020г.
 • Срокът за подаване на годишния финансов отчет следва да бъде удължен до 30.09.2020г.
 • Данъкът върху недвижимите имоти и данъкът върху превозните средства за 2020г. следва да бъде намален с 5% при пълното му плащане до 30.06.2020г.
 • Срокът за плащане данъка върху доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци и земеделски стопани се удължава до 30.06.2020г.
 • За времето на извънредното положение абсолютният давностен срок за събиране на публични задължения от 10 години е неприложим.
 • За времето на извънредното положение срокът от 1 година за приключване на вече започнали процедури за установяване на публичните задължения е неприложимо.
 • За времето на извънредното положение изпълнителни производства по ДОПК не се образуват.
 • Принудителното събиране на публични задължения се спира.
Лице за контакт