Какво означават банковите индекси – как да ги разбирате и познавате? По какъв начин влияят на вашите финанси?

6. март 2023 | Reading Time: 1 Min

Банковият индекс, известен също като индекс на банковия сектор, е мярка за резултатите на група банки или финансови институции, регистрирани на определена фондова борса. Индексът се изчислява чрез агрегиране на пазарната капитализация на отделните банки в индекса и предоставя на инвеститорите цялостна представа за това как се представя банковият сектор.

Банковите индекси могат да варират, в зависимост от критериите, използвани за подбор на съставните банки. Например даден индекс може да включва само банки с голяма капитализация или банки, чието седалище е в определена държава или регион. Някои добре познати банкови индекси включват KBW Bank Index (BKX) и S&P Banks Select Industry Index.

Инвеститорите могат да използват банковите индекси, за да проследяват представянето на банковия сектор като цяло и да сравняват представянето на отделните банки в рамките на индекса. Представянето на банковите индекси може да се използва и като индикатор за по-широки икономически тенденции, тъй като банковият сектор е тясно свързан с цялостното състояние на икономиката.

 

SOFIX

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

 

 

– Какво означава EURIBOR И LIBOR?

 

LIBOR е съкращение от London Interbank Offered Rate и представлява усреднен лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми на лондонския междубанков паричен пазар. LIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне лихвата при различни банкови операции.


– Какво означава EURIBOR?

EURIBOR е съкращение от Euro Interbank Offered Rate и представлява средното лихвено равнище, при което представителна група банки в Еврозоната /държавите от Европейския съюз, в които евро е национална валута/ си предоставят срочни депозити в евро. EURIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне на лихвата при различни банкови операции.

EURIBOR и LIBOR са два широко използвани референтни лихвени процента за краткосрочни заеми между банки.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate – междубанков лихвен процент в евро) е референтният лихвен процент за банките от еврозоната и се публикува ежедневно от Европейския институт за парични пазари. Изчислява се въз основа на лихвените проценти, които група банки от еврозоната си налагат една на друга за необезпечени кредити на междубанковия пазар. EURIBOR се използва като референтен лихвен процент за различни финансови продукти, включително заеми, ипотеки и деривати.

LIBOR (London Interbank Offered Rate – Лондонски междубанков лихвен процент) е референтният лихвен процент за банките в Обединеното кралство и се публикува ежедневно от ICE Benchmark Administration. Подобно на EURIBOR, LIBOR се изчислява въз основа на лихвените проценти, които група банки си налагат една на друга за необезпечени кредити на междубанковия пазар. LIBOR се използва и като референтен лихвен процент за различни финансови продукти, включително заеми, ипотеки и деривати.

 

– Какво означават индексите СОФИБОР и СОФИБИД?

 

СОФИБИД и СОФИБОР са справочни индекси и представляват фиксинг на котировките на необезпечени депозити в левове, предлагани на българския междубанков паричен пазар от представителна група от банки за набор от срочности. Котировките се подават всеки ден до 11ч. в БНБ.

Индексът СОФИБОР е средна величина на котировките „продава”, а индексът СОФИБИД – средна величина на котировките „купува“.

Дълго време индексът СОФИБОР беше сред основните икономически индикатори, използвани при определянето на лихвените проценти по левови кредити.

През последните две години обаче някои  регулаторни промени поставиха под въпрос начина, по който подобни пазарни индекси се изчисляват и наложиха нови правила, които да защитят потребителите от евентуални манипулации.

 

Ролята на индексите в кредитирането

 

Променливите лихвени проценти са съставени от две части: фиксирана надбавка и референтен лихвен процент (РЛП).

Тъй като надбавката не се променя, банките разчитат на пазарни индекси или други публикувани от БНБ или НСИ индикатори в състава на РЛП, за да си осигурят лихвени нива, адекватни на състоянието на цялата икономическа система.

Индексите са основен индикатор, даващ информация за цената, на която ликвидни средства се разменят между банките. Именно за това те са важна част от формирането на лихвите по повечето от левовите кредити у нас.

Така банките изчисляваха лихви, пряко зависещи от цената, на която самите те си осигуряват средства, но по един прозрачен, разбираем и приемлив за потребителите начин.

 

Какво се случи последните години?

През последните няколко години в Европа имаше много банкови скандали, свързани с манипулацията на основни пазарни индекси като LIBOR и EURIBOR.

На база на това, за да се осъществи по-голяма прозрачност Европейския парламент и Съвета на ЕС въведе нови правила за всички индекси, използвани за целите на финансови инструменти и договори. Техният Регламент ЕС 2016/1011 налага такива индекси ще бъдат поддържани единствено от регистрирани и лицензирани за тази дейност институции.

 

След промените при EURIBOR и LIBOR, и СОФИБОР изчезнa. На негово място банките избраха други индекси- най-често сега лихвите се индексират с EURIBOR.

 

Така че, в момента всички лихви са свързани с EURIBOR.