Устойчива ли е банковата система в България?

22. май 2024 | Reading Time: 1 Min

 

На последното си заседание, Управителният съвет на БНБ представи задълбочен анализ, озаглавен „Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система“. Този анализ е на база на две годишно проучване и подчертaва важността на надзорната политика на БНБ, която включва изграждането и поддържането на буфери, укрепващи устойчивостта на банковия сектор по отношение на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите.

Целта на анализа беше да се види дали реално е устойчива банковата система, какви са рисковете, които се крият, както за банките, така и за единичните домакинства и дали има ясно изразен кредитен растеж.

Ето и накратко какво показват данните на БНБ и как реагираха банките на тях:

Ликвидност и капиталова адекватност

Политиките на БНБ са насочени към поддържане на високи нива на ликвидност и капиталова адекватност. Това гарантира, че банките разполагат с достатъчни ресурси за посрещане на финансови предизвикателства, включително икономически спадове и пазарни сътресения.

 

Ефективност и качество на кредитите

Чрез строг контрол и регулации, БНБ е успяла да подобри ефективността на банковата система и качеството на отпуснатите кредити. Това включва въвеждането на стандарти и показатели за оценка на риска, които гарантират по-устойчиво кредитиране.

 

Растеж в кредитирането с жилищни недвижими имоти

Един от значимите аспекти на анализа е забележителният растеж в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти. За да се управлява ефективно този растеж, Управителният съвет на БНБ разпореди прилагането на специфични показатели за наблюдение и оценка на кредитните стандарти:

– Съотношение между размера на кредита и стойността на обезпечението.

– Съотношение между текущите плащания и месечния доход на кредитополучателя.

– Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя.

– Максимален срок на договора за кредит.

 

Въвеждане на тримесечна отчетност

Решението на БНБ въвежда тримесечна отчетност за тези показатели както на индивидуална, така и на консолидирана основа. Това ще позволи по-детайлен мониторинг и оценка на риска, свързан с кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти. БНБ ще използва тези данни, за да предприема последващи надзорни действия и да осигурява стабилност в банковата система.

 

Изглежда, че надзорната политика на БНБ, насочена към изграждане на устойчивост чрез системно изграждане на буфери, показва своите положителни резултати. Чрез внимателен мониторинг и строг контрол, БНБ продължава да укрепва банковия сектор, като същевременно поддържа високите стандарти за кредитиране и ефективност. Тези усилия са от ключово значение за поддържане на финансовата стабилност и устойчивост в България.

Как реагираха банките на това?

Банковият сектор приема предложените от Българската народна банка (БНБ) мерки, засягащи ипотечното кредитиране, като ще се съобрази с тяхното прилагане. И към момента в моделите за оценка на кредитоспособността са включени елементи, свързани с показателите, посочени от БНБ, заявиха от Асоциацията на банките в България в отговор на запитване по повод решението на Управителния съвет на БНБ, с което бе разпоредено на банките прилагането на шест показателя за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

АББ отбелязват още, че банковата система у нас се характеризира с високи нива на капиталова адекватност и ликвидност, които са над средните за ЕС, тя е стриктно регулирана и спазва всички регулаторни изисквания.

Управителят на БНБ Димитър Радев от своя страна коментира, че от БНБ не виждат непосредствен проблем, но виждат потенциален риск, свързан с ипотечното кредитиране, затова и мерките ще бъдат затегнати.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София