Банковата система и влиянието на изкуствения интелект

4. юни 2024 | Reading Time: 1 Min

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) изрази загриженост относно използването на изкуствен интелект в банковия сектор и финансовите институции в Европейския съюз. В своето първо изявление по темата, ESMA подчерта необходимостта от строг контрол и регулация, за да се гарантира защита на потребителите и инвеститорите.

Използването на AI във финансовите услуги има потенциал да подобри инвестиционните стратегии и клиентските услуги. Въпреки това, с това се появяват и значителни рискове, свързани с прозрачността, отчетността, сигурността на данните и защитата на личните данни.

 

Какво би могло да се обърка?

Едно от ключовите предизвикателства е липсата на прозрачност и яснота на решенията, вземани от AI системи. Това създава затруднения за потребителите при разбирането на основите на финансовите препоръки или решения, които получават. Липсата на отчетност също така може да доведе до неправилни или предубедени решения, които да навредят на потребителите.

 

Какво би било решението?

За да се справи с тези предизвикателства, ESMA предлага внедряване на конкретни регулации и стандарти, които да гарантират, че AI системите се използват етично и отговорно. Това включва изисквания за отчетност, прозрачност и безопасност, както и механизми за контрол и надзор върху разработчиците и потребителите на AI технологии.

 

Какво следва?

В изявлението си, ESMA обръща внимание и на използването на AI технологии, разработени от трети страни, като ChatGPT и Google Bard. Това включва случаи, когато тези технологии се използват без прякото знание и одобрение на висшето ръководство на финансовите институции.

ESMA също така планира въвеждането на нови инструменти за мониторинг и контрол върху развитието и прилагането на AI технологии в банковия сектор. Те целят да предотвратят евентуални злоупотреби и да гарантират, че всички финансови институции спазват установените стандарти и регулации. Тези мерки са част от по-широка стратегия на ЕС за дигитална трансформация и повишаване на сигурността и доверието в цифровите финансови услуги.

 

Въпреки обещаващите възможности, които AI предоставя за подобряване на финансовите услуги, е от съществено значение да се осигури адекватен контрол и регулация. Това ще гарантира, че потребителите са защитени, а финансовите институции използват AI технологии по етичен и отговорен начин. Новите регулации ще допринесат за създаване на по-безопасна и прозрачна финансова среда в ЕС.

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София