Какво трябва да знаем за осчетоводяването на благотворителни кампании и дарения?

7. юни 2024 | Reading Time: 1 Min

Даренията и благотворителните кампании играят ключова роля в подпомагането на различни здравни, социални и образователни проекти.

И са изключително важен стълб, на база на който се гради обществото ни,  приноса ни в чисто човешкия смисъл.

Затова, и правилното им осчетоводяване е от съществено значение. Българското законодателство е предвидило редица облекчения за фирмите, които са решили да направят дарение и друга благотворителна дейност.

 

Значение на осчетоводяването

 

Важно е да знаем как да завършим започнатото с най-добрите практики, приложими в осчетоводяването на благотворителни кампании и дарения. Те биха гарантирали прозрачност и доверие, както и видима отчетност.

Доказването на произхода и използването на средствата укрепва доверието към организацията, което допълнително осигурява спазването на счетоводните стандарти и задължителните законови изисквания. Осчетоводяването помага за по-доброто планиране и управление на получените средства, както и за поддържането на добрата репутация на организацията. С това би помогнало воденето на регулярен и чист финансов отчет.

 

Процес на осчетоводяване

 

Регистрация и категоризация

Всяко дарение трябва да бъде регистрирано, като се записва информация за дарителя, датата на получаване и стойността на дарението. След това, даренията се категоризират според предназначението им, което може да включва различни проекти или цели, определени от дарителя или организацията.

 

Отчитане на разходите

Ако дарението е във финансови средства, организацията трябва да отчете разходите, свързани с тяхното използване. Материалните дарения също трябва да бъдат оценени и отчетени, за да се осигури пълна прозрачност.

 

Изготвяне на финансови отчети

Финансовите отчети включват подробна информация за получените и използваните дарения, което е важно за заинтересованите страни и обществеността. Публикуването на тези отчети гарантира прозрачността на дейността на организацията.

 

Спазване на законови изисквания

Организациите трябва да спазват всички местни и международни законови и регулаторни изисквания, свързани с осчетоводяването на даренията. Това включва предоставяне на необходимата документация и доклади пред съответните органи.

 

Осчетоводяването на даренията и благотворителните кампании е важен процес, който осигурява законова съобразност и прозрачност. Организациите, които желаят да бъдат изрядни в дейността си и да поддържат доверие сред обществото, трябва да се придържат стриктно към счетоводните стандарти и законови изисквания. Ако имате нужда от професионална помощ, е препоръчително да се консултирате със счетоводни експерти.

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София