Договорени процедури

| Reading Time: 0 Min

Договорените процедури са ангажименти, извършени в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги, при които одиторът следва да извърши процедури от одиторско естество, за които той и предприятието, както и съответните трети страни, са се договорили, въз основа на които да издаде доклад за фактически констатации.

Ангажиментът за извършване на договорени процедури може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например задължения, вземания, покупки от свързани лица и продажби, и печалби на част от дадено предприятие),компонент на финансов отчет (например баланс) или дори пълен финансов отчет.

Ние ще издадем доклад за фактически констатации, който ще бъде съобразен с изискванията на заинтересованите лица.