Финансов анализ (due diligence)

| Reading Time: 1 Min

Финансовият due diligence представлява задълбочен финансов анализ при придобивания и сливания на дружества с цел идентифициране и намаляване на рисковете, свързани с транзакцията.

Обхватът на due diligence е значително по-голям от този на независимия финансов одит.

При финансов due diligence нашето съдействие обикновено включва следните дейности:

 • Анализ на финансовото състояние
 • Оценка на важни счетоводни политики и документи
 • Преглед на сключените договори с клиенти, доставчици и служители, с оглед на техния ефект върху активите, задълженията и приходите на дружеството-цел
 • Определяне резултатите, свързани с покупната цена , напр. Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) или Печалба преди лихви и данъци (EBIT)
 • Анализ на приходите от продажби и марж на печалбата по дейности
 • Преглед на съществуващите финансови прогнози и създаване на алтернативи

Допълнителните услуги свързани с due diligence са:

 • Определяне на възможните проблеми за осъществяване на сделката
 • Анализ на компанията, за идентифициране на важни стойностни параметри и решаващите рискови фактори и фактори за успех
 • Консултации относно формата на сделката (структурата на придобиване)
 • Оценка на дружеството-цел
 • Съдействие при формирането и договарянето на покупната цена

В допълнение към финансовия дю дилиджънс от голямо значение за придобиването на една компания е и данъчният финансов анализ (tax due diligence).

 

TPA Одит

Лице за контакт