Годишен финансов одит

| Reading Time: 1 Min

Целта на задължителния, както и на доброволния одит е представянето на одиторско мнение доколко финансовите отчети са изготвени в съответствие със законовите изисквания и отразяват точно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството, както и неговите резултати от дейността и паричните му потоци.

Извършваните от нас одити включват одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с националните и международни стандарти за финансово отчитане за различните видове дружества, от всякакъв мащаб и сектор. Нашите одити се извършват в съответствие с рисково ориентирания одит подход, който се основава на национални и международни правила и принципи за правилно одитиране.

Нашите одити включват преглед на вътрешните правила и политики, както и на установената система за вътрешен контрол.

Ние можем да извършим следните одити за вас:

  • Одити на годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с местните НСФОМСП за компании от всякакъв мащаб и сектор
  • Одити на групи от предприятия, включително одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с МСФО или US-GAAP
  • Одити на сдружения и организации с нестопанска цел
Лице за контакт