Домакинствата вече могат да кандидатстват за възобновяеми енергийни източници и соларни бойлери

17. май 2023 | Reading Time: 1 Min

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата от Министерство на енергетиката.

 

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

 

Една от най-дългоочакваните схеми по Плана за възстановяване и устойчивост – тази за собствени фотоволтаични системи за бита, официално е отворена за кандидатстване. Пускането на процедурата се очакваше през февруари, но се забави с няколко месеца, а от Министерството на енергетиката обясниха, че причината е очаквано одобрение от Европейската комисия.

 

Какво се предвижда?

Сега мярката за ВЕИ и соларни бойлери за домакинствата вече е отворена и Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за кандидатстване. По нея се предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Доставката и монтажът на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване могат да бъдат финансирани по тази процедура изцяло, но с не повече от 1960.83 лв. Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 хиляди лв. Кандидатите могат да подават своите документи до 10 ноември 2023 г., след което проектите ще бъдат класирани.

 

Допустими кандидати:

  • Да е физическо лице.

 

  • Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци.

 

  • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

 

  • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и други.

 

  • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

 

 

Полезна ли ви беше тази статия? Следете всички новини на сайта на TPA Bulgaria или ако имате нужда от консултация ни пишете или се свържете с нас:

 

+359 2 981 66 45/46/47

office@tpa-group.bg

ул. Г.С. Раковски; 128, ет.2

1000 София