Как да направим бизнес план за фирма?

1. септември 2023 | Reading Time: 1 Min

Съставянето на бизнес план е важна стъпка при стартирането или развитието на бизнес.

Тук е обобщен процесът за създаване на бизнес план:

Заглавие и изпълнително резюме:

  • Започнете с кратко и ясно изложение на вашата идея за бизнес.
  • Подробно опишете какво предлага вашата компания, как ще генерирате приходи и какви са ваши цели.

Описание на бизнеса

Обяснете какво прави вашия бизнес и каква е неговата цеПредставете историята на компанията, ценностите й и мисията й.

 

План за маркетинг и продажби:

 • Обяснете как ще достигнете до клиентите си и как ще ги убедите да купят вашите продукти или услуги.
 • Включете стратегии за маркетинг, реклама и продажби.

Операционен план:

 • Представете как ще се изпълнява вашата дейност.
 • Обяснете какви са процесите, инфраструктурата и технологията, които ще използвате.

Финансов план:

 • Включете прогноза на приходите и разходите за първите няколко години.
 • Разгледайте необходимите инвестиции и източници на финансиране.

 

Екип и управление:

 • Представете ключовите членове на вашия екип и техните роли.
 • Покажете, че имате съответните умения и опит да управлявате бизнеса успешно.

SWOT анализ

 • Оценете силните и слабите страни на вашия бизнес, както и възможностите и заплахите пред него.

 

Времева линия и мерки за успех:

 • Представете времева линия за развитието на бизнеса и определете ключови метрики за измерване на успеха.

 

Приложения:

 • Добавете всякаква допълнителна информация или документи, които подкрепят вашата бизнес идея.

 

Eто и един примерен бизнес план:

 

Заглавие и Изпълнително Резюме:

 • Заглавие: „План за стартиране на онлайн магазин за био храни – „Зелено Благополучие“.
 • Изпълнително резюме: Кратко описание на идеята, целите и ключовите фактори за успех.

Описание на Бизнеса:

 • Описание: „Зелено Благополучие“ ще бъде онлайн магазин, предлагащ био храни и продукти за здравословен начин на живот.
 • Мисия: Нашата мисия е да предоставим на клиентите качествени био храни и да насърчим здравословния начин на живот.

Анализ на Пазара:

 • Целева Аудитория: Хора, насочени към здравословно хранене и био продукти.
 • Конкуренция: Анализ на конкурентите и техните предимства и недостатъци.
 • Пазарен Потенциал: Растяща тенденция към здравословно хранене и био продукти.

План за Маркетинг и Продажби:

 • Маркетинг: Стратегия за социални медии, контент маркетинг и реклама.
 • Продажби: Онлайн платформа за поръчки, лоялностни програми и специални оферти.

Операционен План:

 • Доставка: Партньорство с доставчици на био продукти и оптимизация на доставките.
 • Управление на запасите: Използване на софтуер за управление на запасите и минимизиране на загубите.

Финансов План:

 • Прогноза на Приходите: Подробна прогноза за първите 3 години на бизнеса.
 • Инвестиции: Необходими инвестиции за стартиране и началния период на работа.
 • Рентабилност: Оценка на точка на печалба и ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Екип и Управление:

 • Управител: [Име на управителя] – с опит в сферата на здравословното хранене.
 • Оперативен Директор: [Име на оперативния директор] – специалист по операции и логистика.
 • Маркетинг Мениджър: [Име на мениджъра по маркетинг] – опитен в дигитален маркетинг.

SWOT Анализ:

 • Силни страни: Висококачествени продукти, силнo онлайн присъствие.
 • Слаби страни: Начални разходи, конкуренция.
 • Възможности: Растящ пазар, възможности за разширение на асортимента.
 • Заплахи: Икономически нестабилност, регулаторни ограничения.

Времева Линия и Мерки за Успех:

 • Срокове: Очаква се стартирането през следващите 6 месеца.
 • Мерки за Успех: Месечен ръст на продажбите, увеличение на броя на клиентите.

Приложения:

Примери за продукти и цени.

 • Бизнес план за маркетинг.

Този бизнес план представлява общ пример и трябва да бъде персонализиран и адаптиран към конкретния бизнес и пазар. Успешният бизнес план съчетава подробности с ясни идеи и стратегии за реализация на бизнес идеята.

 

Ето примерна таблица с разходи, която можете да използвате като част от своя бизнес план. Тази таблица е обобщена и не включва всички възможни разходи, които бихте могли да имате в зависимост от вашия конкретен бизнес. Вашият бизнес план трябва да бъде персонализиран спрямо конкретните ви нужди и ситуация.

 

Вид Разходи Месечни Разходи (в BGN) Годишни Разходи (в BGN)
Фиксирани Разходи
Наем за помещение 1,500 18,000
Електроенергия и вода 200 2,400
Заплати на служители 5,000 60,000
Техника и оборудване 1,000 12,000
Общо за Фиксирани Разходи 7,700 92,400
Променливи Разходи
Суровини и материали 4,000 48,000
Реклама и маркетинг 2,000 24,000
Транспортни разходи 500 6,000
Професионални услуги (например, счетоводство) 1,200 14,400
Общо за Променливи Разходи 7,700 92,400
Разходи за Развитие
Изследвания и развойна дейност 800 9,600
Резерви за неочаквани разходи 500 6,000
Общо за Разходи за Развитие 1,300 15,600
Общо Разходи 16,700 200,400

 

Тази таблица предоставя обобщение на разходите на месечна и годишна основа. Не забравяйте да включите всички специфични разходи, които са свързани с вашия бизнес, като такси, застраховки, разходи за обслужване и поддръжка, и други.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги- ние сме насреща:

 

Контакт

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София