Какво се случва с ДДС-то при покупко-продажба на имот като юридическо лице?

11. юли 2024 | Reading Time: 1 Min

Всяка държава има закони, по които е уреден данък добавена стойност. Ето и как стоят нещата в България:

При покупка на имот:

Ако развивате стопанска дейност,  можете да приспадате ДДС, платен за покупки на вашето предприятие, от ДДС, с което продавате стоките/ услугите си. В такъв случай трябва да платите само разликата на данъчните власти и да отчетете тези суми в декларацията за ДДС, която подавате периодично.

Понякога платеният от вашето предприятие ДДС е по-висок от този, с който сте обложили клиентите си. В такъв случай следва да ви се възстанови разликата или тя ще бъде приспадната от бъдещи плащания на ДДС.

При продажба на имот:

При продажба данъчната основа се определя по реда на чл.26, ал.2 от ЗДДС и това е всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Това означава, че данъчната основа при продажбата е равна на възнаграждението, което е дължимо или получено от клиента на дружеството.

Тоест, винаги ДДС е 20% от дължимата сума – на покупка или на продажба.

Същото е валидно за всички недвижими имоти- земя, апартамент, сгради и др. и е дължимо ДДС-то от сумата на сделката, а не от първоначалната сума, на която е закупено например.

В кои случаи може да не се облага с ДДС?

 

Разбира се, има изключения! Ето един пример:

Покупко-продажбата на апартамент е сделка, освободена от ДДС, когато се касае за стари сгради.

Като “стара” се възприема всяка сграда, за която са изтекли поне 5 години от датата, на която е излязло разрешението за ползване, предвидено в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

За повече информация може да се свържете с нас, от ТПА България, и да ви отговорим на въпросите!

Очакваме ви!

TПА България:

+359 2 981 66 45/46/47

office@tpa-group.bg

ул. Г.С. Раковски; 128, ет.2

1000 София