НАП има нови сметки за плащания от 2 октомври

5. октомври 2023 | Reading Time: 1 Min

Националната агенция за приходите обяви пет нови банкови сметки, по които се приемат плащания по банков път от 2 октомври 2023 г.

Старите сметки се закриват.

Новите банкови сметки ще са предназначени за плащане на данъци, социалноосигурителни вноски, здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, принудително събирани от публичен изпълнител.

Плащанията в законоустановеният срок следва да извършвате по съответната сметка за съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП сте регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление – или е регистрирано лицето, чийто публични задължения заплащате.

Просрочените задължения, събирани от публичен изпълнител, в т.ч. в изпълнение на наложен запор, също ще се плащат по една сметка за цялата страна.

Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции.

Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023 г.:

  • Данъци (приходи на централния бюджет):

BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

  • Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО):

BG97 BNBG 9661 8000 1120 01

  • Вноски за здравно осигуряване:

BG16 BNBG 9661 8000 1121 01

  • Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01
  • Принудително събиране на публични вземания:

BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

  • Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидана отговорност по регламент 2022/1854:

BG61 BNBG 9661 8000 1950 02

  • Хазартни такси:

BG51 BNBG9661 3100 1749 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е: BNBGBGSD.

Информация за новите банкови сметки ще може да се намери в сайта на НАП.