Деклариране на доходи от приложения: кога и защо?

20. март 2024 | Reading Time: 1 Min

В сферата на финансовите транзакции, включващи чуждестранни банки и институции за електронни пари (като Revolut, PayPal, Payserra, TransferWise и подобни), декларирането на доходи в тях пред Българската народна банка (БНБ) съгласно Заповед № 27 е задължително в някои случаи. Това задължение не се налага върху физически лица, освен ако не са на лице специфични обстоятелства.

Всички търговски банки, които действат на територията на България, се подчиняват на строгия контрол на Българската национална банка и са задължени да предоставят отчети пред различни регулаторни органи като Националната агенция за приходите и други. В противоположност на тях, финансовите компании, които са регистрирани извън границите на страната, не са предмет на директен надзор от страна на държавните институции.

За да се ограничат рисковете от нелоялни практики, законодателството изисква всички сметки, открити във финансови институции или банки в чужбина, да бъдат декларирани. Това осигурява възможност на държавните органи да наблюдават прозрачността на приходите на търговците, независимо от характера на техните дейности.

 

Разкриване на акаунт при отваряне:

Декларация Образец СПБ-2 се подава в Българската народна банка (БНБ) от всички местни юридически лица и индивидуални търговци при откриване на сметка в чужбина и служи за статистически цели. Срокът за подаване е до 15 дни след откриване на сметката. Подаването на декларацията става по електронен път чрез КЕП или на хартиен носител.

При промяна на вече декларирани обстоятелства, включително закриване на партида, се подава потвърждаваща декларация – образец СПБ-2 на хартиен носител или промените се отразяват с искане за промяна в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ, съгласно указанията за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път.

 

Тримесечен отчет за сметката:

Формуляр SPB-5 представлява тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина. Попълват го всички местни юридически лица и индивидуални търговци, разкрили пред БНБ сметки, открити в чужбина. Формулярът описва салда и начислени и платени лихви по всички чуждестранни сметки. В случаите, когато сметката съдържа салда в различни валути, салдото се конвертира във валутата на отчета съгласно валутата на регистрация на сметката, посочена в Декларация – Формуляр SPB-2.

Отчетът се представя в БНБ до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а отчетът за четвъртото тримесечие – до 25 януари на следващата година. Формуляр SPB-5 трябва да се подава до закриването на чуждестранната сметка за всеки отчетен период и може да се подава електронно през портала за електронно правителство или на хартиен носител.

 

Сметки на индивидуални търговци:

Физическите лица не са длъжни да разкриват пред БНБ открити сметки в чужбина. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за банките и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ лицата са длъжни ежегодно (до 31 март на следващата година) да докладват пред БНБ наличността по сметки, открити в чужбина, заеми или кредити, получени от/към чуждестранни лица и инвестиции в ценни книжа, извършени без участието на местно лице – инвестиционен посредник. Това трябва да се случи само ако общата стойност на техните кредити и/или задължения към 31 декември на отчетната година е равна или надвишава 50 000 лв. или нейната еквивалент в чужда валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за кредити и задължения на местни лица към чуждестранни лица.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща:

Контакт:

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София