Европейска Централна Банка

14. ноември 2022 | Reading Time: 1 Min

Европейска Централна Банка работи за поддържане на стабилни цени в еврозоната. Целта е парите днес да са парите утре. Тоест, банката следи да не се обезценяват парите на държавите, в които еврото е основна валута.

 

Тя допринася за сигурността и стабилността на европейската банкова система. Така,  тя се грижи парите да са на сигурно място. Централата се намира във Франкфурт на Майн, Германия.

 

Европейската централна банка е централна банка на държавите в Европейския съюз, които използват евро като валута.

Главната задача е да поддържа ценова стабилност. За тази цел тя се грижи инфлацията да е ниска, стабилна и предвидима. По този начин се стреми да помогне за планиране на спестявания и разходите на страните. Целта е 2% темп на инфлация в средносрочен план. За да се поддържат цените ниски разполага, банката разполага с набор от инструменти.

Лихвените проценти са един от тях. Паричната политика е начинът, по който осигурява ценовата стабилност.

Когато икономиката се свива, инфлацията обикновено спада.

Но, ако инфлацията е вече твърде ниска при настъпването на рецесия, е възможно да спадне до отрицателно равнище. Ако цените непрекъснато и навсякъде падат – явление, което наричаме дефлация – това въвлича икономиката в порочен кръг. Например, ако всички очакваме цените да намаляват, отлагаме днешните покупки, за да се възползваме от по-ниски цени утре. Ако всеки постъпва така, икономиката може да забави ход и да изпадне в застой.

С тази цел от 2% темп на инфлация в средносрочен план, ЕЦБ създава буфер за избягване на такъв сценарий.

Мандатът на ЕЦБ е определен в Договора за функционирането на Европейския съюз, член 127 (1). Договорът добавя, че „без да се засяга целта за ценова стабилност“, ЕЦБ също така подкрепя общите икономически политики в ЕС с оглед да допринесе за постигането на целите на Съюза, както е посочено в член 3 от Договора за европейски съюз.

Тези цели включват балансиран икономически растеж, силно конкурентна социална пазарна икономика, насочена към пълна заетост и социален прогрес, и високо ниво на защита и подобряване на качеството на околната среда – без да се засяга целта за ценова стабилност.

В Договора се посочва, че ЕЦБ също така допринася за гладкото провеждане на политиките, следвани от компетентните органи, свързани с пруденциалния надзор на кредитните институции и стабилността на финансовата система. Накрая се посочва, че ЕЦБ действа в съответствие с принципа на отворена пазарна икономика със свободна конкуренция, благоприятствайки ефективното разпределение на ресурсите.

ЕЦБ упражнява надзор над банките в еврозоната, за да са спокойни, че ще се справят с трудностите. Последователният и стандартизиран надзор в цялата еврозона способства за сигурност и засилва стабилността на банките.

ЕЦБ разработва и емитира евробанкнотите. Тя инвестира в нови технологии, за да направи банкнотите по-сигурни и неподатливи на износване. Координира тяхното производство и пускане в обращение с държавите, които използват еврото.

ЕЦБ поддържа финансовата инфраструктура добре функционираща. Управлява и позволява парите да се движат безпрепятствено и ефективно вътре в държавите и помежду им.

ЕЦБ има способност за запазване на финансова стабилност. Тя идентифицира рисковете и дава препоръки за редуцирането им  – рискове, които нарушават баланса във финансовата система, като смущения на фондовите пазари или рязко поевтиняване на жилищата. По този начин гражданите и фирмите могат да планират, и инвестират с увереност в бъдещето.

 

В следващите статии ще разкажем още факти и информация за ЕЦБ.