Ефектът на Еврото: лихвените проценти, банковите сметки и цените

2. април 2024 | Reading Time: 1 Min

Сметки и лихвени проценти

Според съдържанието на документа, от датата на въвеждане на еврото, кредитните институции и другите доставчици на платежни услуги ще извършат еднократно превалутиране на всички салда в левове по сметките на своите клиенти в евро, без такси и комисионни за клиента и при запазване на условията по съответните договори, валидни преди превалутирането.

Освен това новият лихвен процент по договорите за кредит с променлив лихвен процент не може да надвишава лихвения процент преди въвеждането на еврото, което гарантира стабилност за кредитополучателите. При договорите за кредит с фиксирана лихва лихвеният процент остава непроменен след въвеждането на еврото.

Уговорено е от датата на въвеждане на еврото нататък, притежателите на сметки да могат да теглят само евро, независимо дали чрез банкомат или в банкови клонове. Предвижда се всички плащания, компенсации, финансови и социални помощи, както и пенсии, да бъдат изплащани в евро след датата на въвеждане на еврото. Този ход означава ключов момент във финансовите операции, обещаващ както удобство, така и стабилност за клиентите на фона на валутния преход.

 

Преходът

В предложеното законодателство се посочва, че Българската народна банка ще улесни свободния и неограничен обмен на банкноти и монети от левове в евро като официална валута от датата на въвеждане на еврото нататък. Според проекта през първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкнотите и монетите могат да се обменят безплатно от левове в евро в банки и избрани клонове на „Български пощи“ АД.

Що се отнася до споразуменията за парични депозити, условията на тези споразумения, валидни преди датата на въвеждане на еврото, ще бъдат запазени след обмена, като лихвеният процент по депозитите не може да е по-нисък от лихвения процент, валиден преди датата на въвеждане на еврото. Тази законодателна инициатива има за цел да осигури безпроблемен преход към еврото и да поддържа финансовата стабилност на вложителите на фона на конвертирането на валутата.

 

Цените – в лева или евро?

Цените на стоките и услугите ще се отбелязват едновременно в лева и евро от първия месец след решението на Съвета за приемане на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България. Законодателният проект предлага двете цени да са ясни, четливи, недвусмислени и лесно разбираеми, с еднакъв размер и формат на шрифта, който не обърква потребителите.

Те трябва да бъдат представени заедно, придружени от отличителен символ или абревиатура, позволяваща лесно идентифициране. Крайната дължима от потребителя сума също трябва да бъде представена в двете валути на издадените фискални бонове. Това законодателно предложение има за цел да осигури прозрачност и лесно разбиране за потребителите по време на преходния период на валутата.

В рамките на един месец след фактическото влизане на България в Еврозоната ще има период на двойно обръщение както на лева, така и на еврото, през който гражданите ще могат да извършват транзакции в двете валути. През този период търговците ще бъдат задължени да връщат ресто в евро, освен ако нямат достатъчно незабавна ликвидност.

 

След този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Крайният срок за обратна връзка относно законодателното предложение е 24 април 2024 г. Това преходно споразумение има за цел да улесни плавния преход към еврото и да сведе до минимум смущенията в икономическите дейности.

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София