Европейската комисия представя нова програма за иновации, за да даде тласък на новата вълна от иновации

18. април 2023 | Reading Time: 1 Min

Програмата ще помогне на Европа да разработи нови технологии за справяне с най-неотложните обществени предизвикателства и да предостави тези технологии на пазара. Новата европейска програма за иновации е предназначена да изведе Европа на водещо място на световната сцена на иновациите. Европа иска да бъде мястото, където най-големите таланти работят заедно с най-добрите предприятия и където дълбокотехнологичните иновации процъфтяват и водят до създаването на революционни иновативни решения в целия континент, които ще вдъхновят света.

Като поема лидерството в областта на иновациите, които изискват авангардна научноизследователска и развойна дейност и големи капиталови инвестиции, Европа ще засили централната си роля в подготовката за екологичния и цифровия преход. Дълбокотехнологичните иновации ще укрепят технологичното лидерство на Европа и ще доведат до намиране на новаторски решения на неотложните обществени предизвикателства, като например изменението на климата и киберзаплахите. Тези иновации вероятно ще подпомогнат и ще са от полза за всички сектори — от енергията от възобновяеми източници до аграрните технологии, от строителството до мобилността и здравеопазването, като по този начин се работи за продоволствената сигурност, намалява се енергийната зависимост, подобрява се здравето на хората и се повишава конкурентоспособността на нашите икономики.

Новата програма за иновации:

  • ще подобри достъпа до финансиране за европейските стартиращи и разрастващи се предприятия, например чрез мобилизиране на неизползвани източници на частен капитал и опростяване на правилата за борсово котиране

 

  • ще подобри условията, така че да се даде възможност на новаторите да експериментират с нови идеи чрез регулаторни лаборатории

 

  • ще привлече и задържи таланти в Европа, например чрез обучение на 1 милион таланти в областта на дълбоките технологии, чрез увеличаване на подкрепата за жените новатори и чрез иновации с опции върху акции на наетите лица в стартиращи предприятия

 

Новата европейска програма за иновации определя 25 специални действия в рамките на пет водещи инициативи:

  • Финансирането на разрастващи се предприятия.

 

  • Създаването на възможности за иновации чрез експериментални пространства и обществени поръчки.

 

  • Ускоряването и укрепването на иновациите в европейските екосистеми за иновации в целия ЕС.

 

  • Насърчаването, привличането и задържането на таланти в областта на дълбоките технологии.

 

  •  Подобряването на средствата за създаване на политики.