Анализ на пазара на труда към септември 2022г. Безработицата спада!

11. ноември 2022 | Reading Time: 1 Min

Една добра новина за българската икономика.

Регистрираните в бюрата по труда безработни през месец септември 2022г.,  по данни на Агенцията по заетостта, са намалели на месечна и на годишна база, което ни дава повод да мислим, че пазара на труда започва да се възстановява след COVID кризата.

Според всички данни през второто тримесечие на 2022г. на годишна база заетостта нараства, а безработицата продължава да намалява.

През второто тримесечие на 2022г. заетите над 15 и повече години по данни на НСИ са 3 121 000. Коефициентът на заетост за населението на възраст от 15 до 64г. е 69.8%, увеличен с 2% спрямо същия период на предходната година. Коефициентът на заетост за възрастова група 20-64г. е 75%.

Сред икономическите дейности с най-голям брой заети през второто тримесечие на 2022г. са „Преработваща промишленост“ (571 700), „Търговия, ремонтът на автомобили и мотоциклети“ (519 400), „Държавно управление“ (220 800), „Транспорт, складиране и поща“ (220 400), „Селско, горско и рибно стопанство (207 800), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (182 200) и „Образование“ (166 400).

През второто тримесечие на 2022г. броят на безработните е 152 200. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 и достига до 4.7%. Броят на безработните младежи (15-24г.) намалява с 3 400 и достига 14 900 през второто тримесечие. Коефициентът на младежка безработица (15-24г.) е 11.1%, а коефициентът на безработица за възрастова група (15-29г.) е 7.9%.

Неактивни лица, желаещи да работят, на възраст 15-64г., са 155 800, като намаляват с 11 300 спрямо второто тримесечие на 2021г. Относителният дял на неактивните лица на възраст 15-64г., желаещи да работят, към общия брой лица извън работната сила (15-64г.) също отбелязва намаление от 0.2 и достига 13.4% през второто тримесечие на 2022г.

По данни на Агенцията по заетостта през септември 2022г. регистрираните  в бюрата по труда безработни лица намаляват значително на годишна база като в края на месец септември 2022г. са 138 380. В сравнение с месец септември 2021г. те намаляват с 16 556 души. Отчита се намаление и на месечна база, като техният брой намалява спрямо предходния месец с 1 402 лица.

Равнището на регистрирана безработица намалява с 0.5 спрямо септември 2021г. и достига до 4.2% през септември 2022г., а в сравнение с август 2022г. стойността на показателя намалява с 0.1%. В 10 области равнището на регистрирана безработица е по-ниско от общото за страната. Най-ниски е в областите: София град (1.6%), Варна (2.6%), Бургас и Добрич (2.9%), Габрово и Перник (3.2%), а най-високо в областите: Видин (9.2%), Монтана (8.5%), Враца (8.2%), Благоевград и Силистра (7.4%) и Шумен (7.3%). По данни на НОИ през месец юли 2022г. броят на регистрираните безработни лица с право на парично обезщетение за безработица е 53 084 лица или 38.1% от всички регистрирани безработни. В сравнение със същия период на 2021г. се наблюдава намаление от почти 4 000 лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември 2022г. са 12 583. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.9%), образование (20%), търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети (12%), административни и спомагателни дейности (8.9%), хотелиерството и ресторантьорството (7.2%) и държавното управление (6.6%).

По данни на Агенцията по заетостта през септември 2022г. на работа са постъпили общо 14 376 безработни, от които 11 694 лица са започнали работа на първичния пазар на труда. От началото на годината броят на постъпилите лица на работа е 130 906. През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 682 безработни лица – 2 174 по програми и мерки за заетост и 508  – по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Според Агенция по заетостта най-много започнали работа са в сектора на преработващата промишленост – 17.5%, образование – 13.7%, търговия – 12.6%, хотелиерство и ресторантьорство – 7.6%, държавно управление – 7%.