Ангел Кокаланов

Ангел Кокаланов е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (АССА) във Великобритания. Той има магистърска степен по финанси. Преди да се присъедини към TPA през 2013 г. работи като Одит мениджър в една от големите 4 консултантски компании. Той има експертиза и знания в областта на одита и счетоводството, оценяване на вътрешни контроли, финансово отчитане и финансов дю дилиджънс. Ангел Кокаланов има значим практически опит в одита на мултинационални и местни клиенти включително одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Портфейлът от одит клиенти включва предприятия в областта на производството, услугите, енергетика, търговия.

публикации

Инвестиране в Румъния 2018

Инвестиране в Австрия 2018

Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточ…

Инвестиране в Словения 2018

Инвестиране в Сърбия 2018

Инвестиране в Словакия 2018

Инвестиране в Румъния 2017

Инвестиране в Унгария 2018

Инвестиране в Полша 2018

Инвестиране в Чехия 2018