Дигитализацията на имотния регистър започна

23. януари 2023 | Reading Time: 0 Min

Парламентът прие окончателно пълната дигитализация на имотния регистър. Агенцията по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията до 30 Юни 2026 година.

Това ще стане чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи, водени от Агенцията по вписванията.

Към момента вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия.

Още през 2000 година е било предвидено преминаването на регистъра от персонална към реална система на вписване – не по персони, а по имот, уточняват от правосъдното ведомство.

В момента нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма и съответно съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма.

Правомощието на служителите по вписванията да въвеждат информация електронно се дефинира законово.

В периода от 1900 г. до 2009 г. архивът от вписани актове на хартиен носител, който трябва да бъде дигитализиран е огромен. По данни от преброяване от 2018 година той е приблизително 40 610 656 страници.

Един от ангажиментите, които страната ни е поела по Плана за възстановяване и устойчивост е именно дигитализация на имотния регистър. Тя беше част от предложени промени в Закона за  кадастъра и имотния регистър направена от Министерството на правосъдието.

Това е вторият закон по Плана за възстановяване и устойчивост одобрен от Народното събрание.