Преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022г.

7. ноември 2022 | Reading Time: 1 Min

Създадена е нова разпоредба на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), която
регламентира преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври 2022г.
Съгласно разпоредбата от 1 октомври 2022г. се преизчисляват:

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради
общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и
професионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за
гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е
определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест
(лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии;

Пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз
основа на брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на
лицата и имат определен индивидуален коефициент;

Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31
декември 2021 г. включително.

На преизчисляване от 01.10.2022г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, който
са отпуснати след 31.12.2021г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални
пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.).
Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт,
поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.
По данни на НОИ пенсионерите, които ще получават увеличението са 894 249. Най-
голямата група 236 813 пенсионери ще получават от 50 до 100 лв. увеличение, на 224 485
души пенсията ще нарасне между 100 – 200 лв. и в диапазон 10 – 50 лв. ще имат 216 005
пенсионери.