Защита на личните данни

В рамките на извършване на дейността си, ТPA България се придържа към основоположните принципи, свързани с обработването на лични данни, като същевременно прилага съответно необходими мерки за осигуряване на ефективна защита на личните данни на своите клиенти.

 1. Какви лични данни обработваме и с каква цел ги обработваме?

Обработваме лични данни, както събрани пряко от Вас като субекти на данните, така и предоставени ни от Вашите работодатели, с които имаме сключени договори за предоставяне на услуги.

1.1. Така например, въз основа на сключени договори за предоставяне на счетоводни услуги, обработваме лични данни относно имена, адрес, електронен адрес, телефон за връзка, образование, трудов стаж. Тези данни обработваме въз основа на сключения договор за финансово-счетоводни услуги с Вашия работодател, както и въз основа на съответно приложимото българско законодателство, като например Кодекса за социално осигуряване, Кодекс на труда, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за мерките срещу изпирането на пари и др.

Тези данни обработваме, за да осигурим точно изпълнение на задълженията по договорите за финансово-счетоводни услуги, като съдействаме  за осъществяване на финансово – счетоводната, пенсионната, здравно – осигурителната дейност, дейността по управление на човешки ресурси от името на Клиентите на ТPA България.

1.2. В случай че желаете да се абонирате за нашия Бюлетин или да изпратите документи за кандидатстване за позиция в ТPA България (от меню „Кариера”) на електронната страница на ТPA България, ще съберем информация относно Вашите имена, пол, адрес, електронен адрес, телефонен номер. Предоставянето на Вашата лична информация чрез нашия Бюлетин абонамент или формуляр за кандидатстване е доброволно и не е законово или договорно изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним Вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите, е по Ваше усмотрение. Ако се свържете с нас, ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.

Тези данни могат да бъдат използвани за целите на повишаване на качеството на услугите, на нивото на комуникация, за целите на научни изследвания, маркетинг и обслужване, за рекламни цели. Вашето разрешение за използване на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време на service@tpa-group.bg

Вашите данни, предоставени във връзка с кандидатстване за позиция в ТPA България, се съхраняват от ТPA България в срок от 30 дни от датата на получаването им, след което тези данни биват изтривани.

 1. „Бисквитки”.

 За да направим посещенията ви на страницата на ТPA България възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на Вашия браузър как да премахнете „бисквитките“ или използвайте инструкции за това.

 1. На кого можем да предоставим личните данни?

ТPA България като страна по сключени договори за предоставяне на услуги от името на свои Клиенти може да предоставя лични данни на:

 • държавни институции в изпълнение на законовите изисквания и изискванията на договорите за предоставяне на услуги;
 • банки в Република България с цел изплащане на възнагражденията на служители на Клиентите на ТPA България;
 • на лица, свързани с Клиентите на ТPA България, за целите на подобряване на обслужването и за статистически цели в изпълнение на договорите за услуги.

ТPA България може да предостави координати за връзка с представители на своите Клиенти (имена, телефонен номер, електронен адрес), след предварително дадено съгласие, на дружества от Групата на Ти Пи Е и от Групата на Бейкър Тили. Тези данни могат да бъдат предоставени за целите на повишаване на гаранциите при изпълнение на договорните отношения и повишаване на качеството на услугите, на нивото на комуникация, маркетинг и обслужване след

Независимо от горното, разкриването на лични данни на получатели в трета държава или в международна организация е допустимо само след предварително съгласие от страна на субектите на лични данни или в случаите, в които предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и ТPA България.

 1. Срок за съхраняване

ТPA България съхранява съгласно изискванията на закона обработваните лични данни в следните срокове:

 • ведомости за заплати – 50 години;
 • счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години;
 • одиторска документация – 5 години, считано от датата на издаване на одиторския доклад;
 • всички останали носители на счетоводна информация – 3 години;
 • лични данни на лица, кандидатствали за работа при ТPA България – 30 дни от получаване на данните;
 • всички останали документи, съдържащи лични данни, които не попадат в горните категории – 3 години.
 1. Какви са Вашите права?

 Имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация: Имате право да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. В такъв случай може да имате достъп до Вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация.
 • Право да коригирате личната си информация:Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за Вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.
 • Право на забравяне/изтриване на данни: При определени обстоятелства имате право да изтриете личните си данни. Можете да направите такова искане по всяко време и ТPA България и ще прецени дали искането Ви трябва да бъде изпълнено, но това право е подчинено на всички законови права или задължения, за които може да се наложи да съхраняваме данни. За ситуации, в които съгласно закона определим, че Вашето искане лична информация да бъде изтрита трябва да бъде изпълнено, ТPA България ще направи това без неоправдано забавяне.

До степента, в която обработката на Вашата лична информация се основава на Вашето съгласие, Вие също имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законността на всяка обработка въз основа на Вашето съгласие преди получаването на такова оттегляне.

Също така можете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни до българската Комисия за Защита на Личните Данни или до съответно компетентния надзорен орган в държавата членка, в която обичайно живеете.

 1. Координати за връзка с ТPA България.

В случай че имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на Вашите лични данни, моля свържете се с нас на координатите за връзка с ТPA България, посочени по-долу:

 • на адрес: град София, 1000, район „Средец”, ул. „Г. С. Раковски” № 128
 • чрез телефон: 02/981 66 45/46/47
 • чрез електронна поща: office@tpa-group.bg; или

като се обърнете директно към Илона Тафкова, управител на ТPA България:

Ще Ви отговорим с удоволствие.